Estvad Rønbjerg Jagtforening

.Vi er en lokal jagtforening, stiftet i 1942, og i dag tilhørende under Danmarks Jægerforbund.

Foreningens målsætning var fra starten, ikke at være blandt de største for enhver pris, men i stedet satse på godt kammeratskab, mange sociale og jagtmæssige aktiviteter, gerne åbne for alle jægere og på sigt at få et godt klubhus, ligeledes ville vi gerne være med til at præge foreningslivet, og aktivitets- og informationsniveauet i vores lokalsamfund, specielt omkring natur, naturpleje, jagt og jægere. Lidt kortere beskrevet, en forening der sætter fællesskabet, friluftslivet og glæden ved naturen højt.

Vi tæller i dag godt ca. 150 aktive medlemmer og har til huse i en skøn gammel nedlagt ejendom, meget smukt og centralt beliggende i udkanten af skoven i gammel Rønbjerg, så drømmen om eget klubhus er opfyldt, specielt efter at vi har fået renoveret ejendommen gennem de seneste mange år og har opnået et resultat som vi er meget stolte af.

Vi er omgivet af skønne rekreative områder med skov, hede, mose og vandhuller, en utrolig dejlig natur lige udenfor huset. 

Foreningen afholder en del jagter, såvel fællesjagter som enkeltmands jagter i “vores” skov. Jagterne bliver afholdt i Estvad Plantage Gl. Rønbjerg og Rønbjerg Plantagen på Præstevejen i Rønbjerg. Vi har haft jagtretten siden 1943, og opfatter den derfor lidt som vores. Så vi prioriterer at passe godt på både skoven og dens vildt.

Tidspunkter for de forskellige jagter kan du se i vores nyhedsbreve og kalender på denne side.

Området bruges ligeledes jævnligt af de lokale institutioner, ligesom vi også ved flere lejligheder har haft “åbent hus” og andre arrangementer hvor der bliver fortalt om Jagt & jægere.

Vi holder hver tirsdag i vinterhalvåret (efter jagtsæsonens afslutning) klubaften i vores klubhus. Her vises der jagtfilm, fremvisning af egne billeder, beskrivelser af medlemmernes jagtrejser og anden jagtrelateret hygge, ligeledes er der faste ugentlige aktiviteter på såvel riffelskydebaner som flugtskydning i Brodal i de ”jagtfri” måneder og ikke mindst det sidste nye tiltag i foreningen er oprettelsen af et nyt Buejæger afdeling “Salling Buejægerlaug” under Estvad- Rønbjerg Jagtforening med deres egen Skydebane såvel 3D som faste opstillinger lige ved Jægerlunden. 

Jagten på foreningen arealer

Bukkejagten.

Der er opstillet 4. stiger og 2 tårne i Røndbjerg plantage samt 2. stiger og 2 Bue platforme i Estvad Plantage i Gl. Rønbjerg

Der må skydes fra stige, tårn og bueplatform samt drives pürch i begge plantager men der må kun drives pürch i syd skoven i Estvad plantage Gl. Rønbjerg.

Der må kun skydes til en råbuk per jagtdag. Der skydes ikke etårs spids bukke og bukke i bast.

I forbindelse med bukkejagterne er der ikke skiltet med jagt i plantagerne og det må forventes at der kan være gæster i skoven, gående såvel som ridende. Lejeaftalen med kommunen og den private lodsejer giver adgang til de afmærkede stier og skal derfor respekteres. Dog kan en høflig og forklarende henvendelse mange gange være en mulighed for gensidig forståelse.

Der kan kun udøves bukkejagt fra solopgang til kl. 0800 og om aftenen fra kl. 20.00 til solnedgang. Der jages kun onsdag, lørdag & søndag.

Drivjagten.

Gennemføres som drivjagter med deltagelse med hagl og bue. Der må nedlægges vildt i forhold til Jagtloven.

Jagten starter Jægerlunden 0900 til morgenkaffe. Parole kl. 0930 og parade ca. kl.1300. Efter Paraden bliver der tændt op i grillen hvor der kan grilles pølser og brød til rimelige priser

Parole ved foreningens Drivjagter      

Velkomst: Gæster. Nye medlemmer. Drivere. Hjælpere samt særligt ved denne jagt

Jagttegn: Gyldigt jagttegn vises til sidemanden.

Orientering om jagtdagens forløb: Antal såter, Gennemgås efter parolen i forbindelse med holdopdeling. Holdfører præsenteres. Skytterne og Hundeførerne i så få egne køretøjer som muligt.

Hvad må der skydes: Der skydes efter jagtloven, Naturvandre, Ryttere og cyklister respekteres og orienteres.

Signalering: Jagt begynd et langt signal. Jagt slut 3 lange signaler. Hold kontakt med sideposter, Driverne videregiver meldinger i kæden. Der gives et langt signal når driverne nærmer sig indsatte poster. Skiltning ved indgang til skoven.

Opførsel på post og mellem såterne: Gå stille, Stå stille. Rød afmærkning, veste, bånd, hunde og jægerne, Kontakt med naboposten før jagt begynd. Hundeførerne hold linje og holde kontakt til siderne. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patronerne er taget ud. Husk naboposten når såten forlades. Hunde kobles og klokken aftages mellem såterne.

Skudafgivelse/sikkerhed: Ingen skud på lange hold og ingen bagskud til hårvildt –kun sideskud, max. 20 meter. Der må ikke dubleres til Råvildt. Lam før Rå. Flyvende vildt max. 30 meter og kun i en vinkel på 45 grader. Skud ind i Såten er generelt ikke tilladt dog vil dette kunne tillades af holdførerne (husk at spørge). Husk poster afsat inde i såten.

Etik: Husk at vise vildtet respekt. Skudt vildt købes af skytten, muligt at lade det sælge på aktion hvis der er købere.

Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Alt påskudte råvildt betragtes som anskudt. Marker skudstedet og retning. Der tilkaldes altid schweiss hund til anskudt råvildt for skyttens regning.

Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres til jagtleder. Der anbefales at der bruges ”3” hagl til råvildt.

Pas på hinanden, det er igen skam at ikke skyde til vildt man er i tvivl om eller ikke ønsker at aftage.

Trykjagt.

Trykjagten gennemføres med riffel og bue med et tryk på 3 timer, i skydetårn/stiger og jagtstol.

Der må nedlægges jagtbart hjortevildt (primært råvildt og dåvildt) samt ræv og mårhund.

Jagten starter i Jægerlunden kl. 08.00 til morgenkaffe og parole. Afsluttes kl.1330 med Parade og dagens suppe.

Parole ved foreningens Trykjagter.

Deltagerne skal have bestået riffelprøven/bueprøven og medbringe riffel/bue og ammunition/pile egnet til jagt på hjortevildt samt gyldigt jagttegn, tilladelser og behørig legitimation.

Der må nedlægges: Der må nedlægges jagtbart hjortevildt (primært råvildt og dåvildt) samt ræv og mårhund. Der nedlægges kalve/lam før hind/rå.

Tag hensyn til vildtet: Skyd kun til vildt i rene sideskud. Skudafstanden til hjortevildt i bevægelse bør ikke overstige 50 meter med riffel.

Sikkerhed under jagten: Der må skydes, når man er sat på post, og det i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der skal være forsvarligt kuglefang ved hvert skud. Er man det allermindste i tvivl om placering af andre skytter, trykkere eller hunde, – så undlad at skyde. Den tildelte post er fast, og må ikke forlades, før jagt forbi / bliver afhentet af medhjælperne på jagten. Trykkerne bærer signalfarver og kan dukke op overalt i terrænet omkring skytterne. Der må ikke skydes efter det fastsatte tidspunkt for såtens afslutning, medmindre der er tale om fangstskud der kan afgives sikkerhedsmæssigt forsvarligt på helt kort hold.

Før og efter såten bæres våbnet tomt og med åben lås eller knækket. Jagten afholdes i privatskov, hvor publikum har ret til at færdes. Mødes der publikum under jagten, anmodes der derfor, at der optrædes høfligt og imødekommende, samt at der undlades at afgive skud, før de pågældende atter er ude af syne.

Efter skudafgivelse: Er der skudt til hjortevildt i en given retning, som ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til mere hjortevildt fra den pågældende post i samme retning. Er der skudt til mere end et stykke hjortevildt, der ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til mere hjortevildt på den pågældende post.

Alle skud til vildt, der ikke er leveret, vil blive afprøvet med en registreret schweisshund. Eftersøgning på egen hånd må ikke finde sted.

 

 

 

I vores jagtforening, finder du også

Salling Buejægerlaug

Salling Buejægerlaug er en kreds af buejægere, og blev startet op under Estvad Rønbjerg Jagtforening i slutningen af 2014. Her er der god mulighed for at få hjælp til at starte op som ny buejæger, men også rigtig gode træningsmuligheder for såvel de uøvede som de mere rutinerede. Vi er ca. 12-15 mere eller mindre aktive buejægere pt, så der er absolut plads til flere. Samværet om den fælles interesse er det bærende, og vi konkurrerer indtil videre kun mod hinanden en gang om året ved vores årlige forårstræf i starten af april hvert år.