Udlejning af Jægerlunden

Regler for udlån / leje af Jægerlunden

2023

1. For at kunne låne / leje huset skal følgende betingelser være opfyldt. 

1.1. Alle medlemmer af Estvad Rønbjerg Jagtforening kan leje/låne Jægerlunden.

1.2. Arrangementet skal være af privat karakter, arrangeret og afholdt af medlemmet selv.

1.3. Arrangementer vedr. jagt, jægere og natur kan naturligvis få lov til at benytte/låne huset.

1.4. Andre jagtforeninger og foreninger med sammenfaldende interesser, kan efter konkret stillingtagen i hvert enkelt tilfælde få lov at låne/leje huset.

1.5. Det er ikke tilladt at overdrage lejemålet / låne retten til andre, der ikke er medlem af foreningen.

1.6. ERJ´s faste aktiviteter skal respekteres, medmindre andet er aftalt mindst en måned før udlejningstidspunktet. 

2. Betaling / leje af Jægerlunden.  

2.1  Pris for leje for huset er fastsat af Bestyrelsen.  

2.2  Lejen dækker brugen af huset samt service og inventar. Brænde til brændeovnen samt forbrug (el, vand og rengøringsmidler afregnes særskilt. Prisen for leje og forbrug, oplyses ved kontakt til husudvalget. 

Lejen for Jægerlunden er for 2023 følgende: 

500,- kr. for leje af lokalerne incl. service og inventar samt 300,- kr. til dækning af forbrug, herunder el, vand, rengøringsmidler og brænde, ialt 800,- Lejeperioden er fra kl. 11.00 til kl. 10.00 den efterfølgende dag. Særlig aftale om klargøring forud for lejeperioden kan træffes med husudvalget.

2.3 Tilslutning af eksterne elektriske varmeblæsere, radiatorer eller lignende er ikke tilladt.

2.4. Foreningsmedlemmers leje til jagt- og naturmæssige offentlige aktiviteter er vederlagsfrit.

2.5. Betaling af lejen sker til kassereren eller indsættes på ERJ konto i Spar Nord på

REG. NR. 8500  KONTO. 0005110777 eller MobilPay 90077 (husk meddelelse til kassereren).

3. Lån af inventar.  

3.1  Medlemmer, der ifølge ovenstående er berettiget til at leje huset, er ligeledes berettiget til at låne inventar (stole, borde og service) efter forudgående aftale med husudvalget.

4. Rengøring efter leje / lån af hus.

4.1  Lejer / låner af huset er forpligtet til at aflevere huset – de anvendte rum og faciliteter i rengjort stand samt at inventaret er stille på plads i de respektive lokaler.

4.2. Vin, øl og spiritus må ikke opbevares i klubhuset udover lejeperioden (derved reduceres risikoen for indbrud)

4.3  Lejeren sørger selv for bortskaffelse af alt affald fra aktiviteten.

5. Adgangsforhold til huset.

5.1  Lejer / låner kan få udleveret nøgle til huset, og har ansvaret for, at der er slukket for de anvendte el-installationer, opvaskemaskinen er tømt og at alle døre og vinduer er lukket / låst når huset forlades.

5.2. Udlevering / aflevering af nøgle sker ved husudvalget.