Privatlivspolitik

Estvad Rønbjerg Jagtforening
Den 11.06.2016

Foreningens dataansvar

Foreningen behandler personoplysninger på alle vores medlemmer. Foreningen har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles. 

Gennemgående for databehandling er, at der kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Der behandles kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Estvad Rønbjerg Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Jan B. Rasmussen 

Adresse: Blichers vej 2 d

CVR: CVR-nr.:  34 66 29 16

Telefonnr.: 40196246

E-mail: jbr@fibermail

Website: http://estvad-ronbjerg-jagtforening.djf.wexo.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1038666432866466/events/

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Medlemsnummer
 • Navn 
 • Køn 
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Ingen

Oplysninger om frivillige

 • Medlemsnummer
 • Navn 
 • Køn 
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen:

 • Oversigt over bestyrelsens sammensætning
 • Eventuelle udvalgsposter i relation til bestyrelsen

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra medlemet og fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem, samt i forbindelse med vedtagne beslutninger herunder valg på generalforsamlingen. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlemsoplysninger

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontakt til medlemmet på såvel EMAIL og SMS
 • Levering af ydelser du har bestilt.

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering. 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og dine kontaktoplysninger til andre deltager, så I f.eks. kan aftale samkørsel.

Der sker videregivelse af oplysninger om tillidsfolk i relevant omfang til Danmarks Jægerforbunds Administration. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som tillidsmand. 

Medlemmer

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen

Tillidsfolk

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke. 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som tillidsfolk til statistik, historik og lignende, så længe de har historisk værdi. Oplysninger opbevares på ekstern hardisk ved kassereren og formanden.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.